« nazaj
NOVICE KNJIŽNI PROGRAM KONTAKT KLUB
kupiknjigo.si

KUPIKNJIGO.SI ali kupiknjigo.si, to je sedaj in tu vpra?anje?

Priznam, moja motivacija za pisanje tega uvodnika, spremne besede, predstavitvene besede ali karkoli je ?e to pisanje, je zagotoviti prepoznavnost spletne knjigarne kupiknjigo.si. Zaslu?i si najbolj?o mo?no usodo, najve?jo obiskanost in nakupe, tako knji?nih naslovov Zalo?be KRES kot tudi drugih slovenskih zalo?nikov, tako prevodne literature, ki jo morajo prevesti slovenski prevajalci, kot tudi izvirnih slovenskih del.
In to velja tako za spletno knjigarno kupiknjigo.si, kot tudi za vse ostale spletne in klasi?ne knjigarne. Zaradi vseh nas, ki se s knjigami ukvarjamo in na veselje vseh nas, ki knjigo radi vzamemo v roke in jo preberemo.
V Sloveniji zelo radi beremo knjige. Po vseh analizah smo v branju knjig v samem svetovnem vrhu. Vendar pa zelo zaostajamo po nakupu knjig. Zato tudi malce provokativen naslov za domeno spletne knjigarne - kupiknjigo.si!

 

Zalo?ba KRES

25 let delovanja ZALO?BE KRES na slovenskem trgu, skoraj 600 izdanih naslovov kvalitetnih knjig za otroke, ve?inoma prevodnih, in tudi za odrasle, postavljen spomenik slovenski kulturi, rariteta v obliki enciklopedijskega Latinsko-slovenskega slovarja Frana Wiesthalerja, lastna prodajna mre?a, ena od prvih spletnih strani www.e-kres.si, prva specializirana otro?ka knjigarna KRES POD GRADOM, in ?e veliko inovativnih pristopov, tako pri zalo?ni?kemu programu kot pri tr?enju, …

In sedaj ZALO?BA KRES ?e spletno knjigarno na ogled postavi. In krstili smo jo za kupiknjigo.si!


Kaj si zaslu?i knjiga?

KUPIKNJIGO.SI ali kupiknjigo.si? Morda KupiKnjigo.si ali kupi_knjigo.si? Kaj pa ?e bi bila raje kupi-knjigo.si? O, na buythebook.si smo pa ?isto pozabili!
Veliko smo se ukvarjali s tem vpra?anjem. Sama knjiga bi si vsekakor zaslu?ila veliko tiskano ?rko, predvsem pa vsaj veliko za?etnico. A ker je knjigarna spletna, smo se odlo?ili za malo tiskano ?rko in povezali ime v kupi knjigo pika si, ki se lepo izgovori in ?e lep?e odzvanja v u?esih. Najbolj pa se veselimo, ko bo to ime pri?lo v zavest in du?o vsakega posameznika, bralca in bodo?ega bralca, ki bosta postala lastnika knjige. Knjiga si zaslu?i LASTNIKA!
 

Kje naj knjiga svoje (prodajno) mesto najde?

Vsekakor je ?e vedno na prvem mestu fizi?na knjigarna. Tam si lahko kupec knjigo pred nakupom vzame v roke, jo lista in vonja, prebere dolo?ene odstavke, samostojno primerja izdaje po njemu lastnih in pomembnih kriterijih.
A fizi?no police v knjigarnah ne prenesejo velikega ?tevila knji?nih naslovov, sploh ne tolik?nega ?tevila, kot ga letno izdamo v Sloveniji. Zato je tudi na strani knjigarnarjev te?ava, ki nastopi pri izboru in izpostavitvi knji?nih del. In njeni rotaciji. Seveda se bodo odlo?ili za bestsellerje, ker tudi oni ?ivijo od prodaje. Vendar pa na ta na?in dolo?ene knjige nikoli ne pridejo do kupca.

Knjige v spletnih knjigarnah so ponujene v elektronski obliki, od naslovnice pa do opisa, od mo?nosti listanja po delu knjig, do elektronske izdaje knjige. Za nekatere je tovrstni obisk in nakup bole?, drugi ne najdejo iskanega dela zaradi omejitev pri predstavljenih knjigah, nimajo pa direktne pomo?i strokovnjakov knjigarnarjev, ki jih ?al ?e primanjkuje tudi v fizi?nih knjigarnah, a vseeno imajo na voljo neskon?no mo?nosti, da pridejo do ?elene knjige. Iskalniki jim pri tem zelo pomagajo!
Tudi knji?ne police v spletni knjigarni nimajo omejitev, tako da je na njih lahko ve?je ?tevilo naslovov, je pa pregled po izboru slab?i kot v knjigarnah.
Nakup knjige je v spletni knjigarni vedno bolj enostaven, na voljo so razli?ni pla?ilni in prevzemni pogoji, tako da si vsak kupec lahko izbere svojega.
?elja spletne knjigarne kupiknjigo.si je ponuditi slovenski javnosti knji?ne naslove razli?nih slovenskih zalo?nikov, pa tudi samozalo?nikov, ki jih je vedno ve?. Ponujali bomo samo kvalitetne knjige, tako po vsebini kot obliki in izdelavi.
Zato je pomembno le to, da knjiga najde kupca in kupec najde knjigo.

Kako do kupca s pravo ceno in brez razprodaj?

Knjiga je ?e vrsto let, bolj natan?no celih 18 let, zelo razvrednoteno blago. In k tej ?alostni situaciji smo pripomogli, ?al tudi mi, zalo?niki.
Pred tem smo to?no vedeli kako in kaj. Knji?nice so kupovale brez popustov, knjigarne, ne glede na to, ?igave so, so imeli fiksno rabatno stopnjo za komisijo in odkup. Tako je lahko zalo?nik naredil po?teno kalkulacijo in opremil knjigo s po?teno ceno. Le-te so bile, vsaj v na?em primeru, vedno ni?je ali enake ceni originalne izdaje, ?eravno so bile naklade, tudi takrat, pri tujejezi?nih izdajah precej ve?je od slovenske izdaje. Danes se knjige izdajajo ?e skoraj na recept!
Cena knjige je tudi danes po?tena, le zelo zasoljena. Krivci smo pa vsi. Dr?ava, ki odreja honorarje, avtorji, ki ho?ejo pla?ilo ob oddaji materialov, tiskarji, ki danes tiskajo zgolj po pla?ilu avansa, knjigotr?ci, ki zahtevajo velik kos potice in dolge pla?ilne roke, bralci, ki si knjige raje izposojajo, pa ?eprav revica na polici knji?nice niti ni vredna ve? svojega imena, kot da bi si knjigo kupili. Zalo?niki pri tem, kljub karanju vseh vpletenih v sistem knjige, potegnemo najkraj?o. Pla?ati moramo takoj, pla?ila pa prejmemo ?ez 30, 60 ali 90 dni, ali pa nikoli. In ker je tudi prodaja po izvodu padla, mora tista boga koli?ina prodanih in pla?anih knjig prenesti celoten stro?ek izdelave le teh!
Zato kupiknjigo.si ni le ?e ena spletna knjigarna, pa? pa se bo trudila prebuditi zavest pri bralcih, da si vsaj enkrat letno kupijo knjigo.
?e ve?, povabili bomo vse obiskovalce spletne knjigarne kupiknjigo.si k nakupu knjige in darovanju le te, saj ima vsak registriran kupec mo?nost poleg naslova pla?nika navesti tudi razli?ne naslove za dobavo. Pa naj bo to darovanje dru?inskemu ?lanu, osebi, ki si ne more privo??iti nakupa knjige ali celo in?tituciji (vrtec, osnovna ?ola, centri, skupnosti, …)

Komu je namenjena spletna knjigarna kupiknjigo.si?

Seveda je spletna knjigarna namenjena vsem in vsakomur. Najprej ?lanom KKK – knji?nega kluba kresnica, ki so v?asih gostovali na e-kres.si, vsem registriranim ex-obiskovalcem in kupcem knjig v otro?ki knjigarni KRES POD GRADOM, potem vsem novim ?lanom spletne knjigarne kupiknjigo.si, vsem FB prijateljem, vsem naklju?nim ali povabljenim gostom, registriranim ali ne, mladim in starim, … V razmi?ljanju smo od?li ?e malo naprej in bomo dodali ?e interni prostor za in?titucije.
V prvi dvoletki pa ?elimo aktivirati tudi spletno dra?bo antikvarnih knjig.

Zato obi??i spletno knjigarno kupiknjigo.si, izberi, kupi in u?ivaj v branju knjige!

Tvoja e-kres.si

 

 


© 2017 Založba Kres d.o.o. Vse pravice pridržane.